خرداد ۱۴، ۱۳۸۲

راز

آب از دیار دریا
با مهر مادرانه
آهنگ خاک می کرد ؛
بر گ�رد خاک می گشت
گَرد ملال او را
از چهره پاک می کرد ؛
از خاکیان ندانم
ساحل به او چه می گ�ت
کان موج نازپرورد
سر به سنگ می زد ،
خود را هلاک می کرد..........

�ریدون مشیری-رامین