اسفند ۲۹، ۱۳۸۱

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل ا�روز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش است
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

عید همتون مبارک باشه

شهرام

اسفند ۲۵، ۱۳۸۱

علا�ی و بلاتکلی�ی،
میون زمین و آسمون بودن،
از اینجا رونده و از اونجا مونده بودن،
احساس پوچی و بیهودگی کردن،
بد دردیه!

همایون